Program predškole

 

Program predškole podrazumijeva odgojno-obrazovni rad s djecom u godini prije polaska u školu. U svojoj se provedbi naslanja na ciljeve, načela, vrijednosti i polazišta Nacionalnog kurikuluma (2014.). Odgojno-obrazovni rad s djecom u godini prije polaska u školu planira se i oblikuje cjelovito (tematski, projektno), a ne parcelizirano (kao međusobno nepovezane aktivnosti, izdvojena područja učenja, uvježbavanje posebnih vještina i sl.).
Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje usmjeren je prema ostvarivanju specifičnih ciljeva (osiguranju dobrobiti za dijete, poticanju cjelovitog razvoja, odgoja i učenja djece, razvoju kompetencija te ostvarivanju prava djece na jednake šanse, tj. ostvarivanju jednakih prava za sve), utemeljen je na specifičnim polazištima (postojećim dokumentima i suvremenom shvaćanju djeteta i organizacije vrtića) i odražava specifična načela (fleksibilnost odgojno-obrazovnoga procesa, partnerstvo vrtića s roditeljima i širom zajednicom, osiguranje kontinuiteta u odgoju i obrazovanju, otvorenost za kontinuirano učenje te spremnost na unapređivanje prakse) i vrijednosti (znanje, identitet, solidarnost i tolerancija, odgovornost, autonomija i kreativnost). Navedeni ciljevi, polazišta, vrijednosti i načela predstavljaju osnovu oblikovanja kurikuluma vrtića i programa predškole.

Ispiši stranicu