Privola/suglasnost

DJEČJI VRTIĆ ŠPANSKO
Zagreb, Špansko 11
Tel.:01/3897-022
Fax:01/3897-028
e-mail:vrtic.spansko@zagreb.hr

 

PRIVOLA/SUGLASNOST
 

Ime i prezime djeteta:  ________________________________________
 
Ime i prezime roditelja / skrbnika: _______________________________
 
                                                        _______________________________
 

Pristajem da Dječji vrtić “Špansko“ obrađuje moje osobne podatkeosobne podatke djeteta/djece kojoj sam zakonski zastupnik/ca i ostalih članova mog kućanstva i to:
1. ime i prezime,
2. datum i mjesto rođenja,
3. OIB,
4. adresa stanovanja i prijavljeno prebivalište/boravište,
5. podaci o poslodavcu, broj telefona poslodavca,
6. broj telefona/mobitela/e-mail adresa,
7. zanimanje, stručna sprema,
8. rješenje o statusu invalida Domovinskog rata,
9. podatak o prijavi na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,
10. presuda o razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu,
11. samohranost roditelja,
12. udomiteljstvo/neodgovarajuća roditeljska skrb,
13. pravo na doplatak za djecu,
14. specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe,
15. teškoće u razvoju djeteta,
16. socijalne i zdravstvene prilike obitelji,
17. primljena cjepiva,
18. zdravstveni status djeteta,
19. podaci o prihodima članova zajedničkog kućanstva,
20. podaci o stambenom kreditu ili ugovorenom najmoprimstvu.
 
Suglasan sam da Dječji vrtić „Špansko“:

 • gore navedene osobne podatke dostavlja:

 • Gradskom uredu za obrazovanje Grada Zagreba (isključivo u svrhu unosa u sustav e-matice),

 • nadležnom centru za socijalnu skrb u slučaju potrebe za socijalnom zaštitom djeteta,        

 • nadležnom tijelu javnog zdravstva u slučaju potrebe zaštite života i zdravlja djeteta,

 • organizatoru izleta/sportsko-zdravstvenih programa, u cilju realizacije programa

 • organizatoru kulturnih programa,

 • Zagrebačkom holdingu d.o.o. - podružnici Vladimir Nazor radi ostvarivanja Programa „Djeca u prirodi“,

 • Ministarstvu znanosti i obrazovanja,

 • Agenciji za odgoj i obrazovanje,

 • osnovnoj školi,

 • drugom dječjem vrtiću kod prijelaza djeteta,

 • osiguravajućoj kući (u slučaju prijave štete od odgovornosti);

 • imenom i prezimenom djeteta označava garderobne ormare djeteta, dječje radove u svrhu prezentacije odgojno-obrazovnog rada.

              
Potvrđujem da sam upoznat/a:

 • da je u objektima vrtića instaliran video nadzor radi nadzora ulaza/izlaza te prostora dvorišta vrtića, a temeljem Zakona o zaštiti na radu,  radi povećanja sigurnosti osoba i zaštite vrtićke imovine;

 • sa svojim pravom na  pristup informacijama vezanim uz postupak prikupljanja i obrade gore navedenih osobnih podataka, mogućnošću traženja ispravka netočnih osobnih podataka,  mogućnošću dopune nepotpunih osobnih podataka,  pravom na prenosivost podataka kao i pravom na brisanjete pravom na povlačenje privole/suglasnosti;

 • rokovima čuvanja dokumentacije (temeljem Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog gradiva Dječjeg vrtića „Špansko“: Matična knjiga djece (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, ime i prezime roditelja ili skrbnika, adresa stana i broj telefona stana i mjesta rada), obvezna pedagoška dokumentacija temeljem Pravilnika o obrascimai sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije odjeci u dječjem - trajno, svi ostali podaci upisane djece - 5 godina računajući do kraja godine u kojoj su obrađeni, osobni podaci neupisane djece - uništavaju se po isteku 1 godine od dana kad su prikupljeni; 

 • s činjenicom da Dječji vrtić Špansko ima službenika za zaštitu osobnih podataka te njegovim identitetom kao i o mogućnosti podnošenja prigovora voditelju obrade i nadzornom tijelu;

 • da se svi prethodno navedeni podaci obrađuju temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba što ga svake godine donosi Gradska skupština Grada Zagreba,  Pravilnika o upisu i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga Dječjeg vrtića „Špansko“ i Programa zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima, sa svrhom očuvanja interesa djeteta: njegovog zdravlja, života, zdravstvene i socijalne zaštite, zaštite javnog zdravlja; ostvarivanja prava na olakšice u cijeni redovitog programa, kao i u svrhu ostvarivanja prednosti pri upisu.

Navedene osobne podatke Dječji vrtić „Špansko“može koristiti isključivo u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora o ostvarivanju odgovarajućih programa predškolskog odgoja i obrazovanja djeteta u vrtiću i radi poštovanja pravnih obveza Dječjeg vrtića „Špansko“.
Ovim putem odgovorno izjavljujem i potvrđujem to svojim dobrovoljnim vlastoručnim potpisom da samupoznat/ta  od strane voditelja obrade osobnih podataka Dječjeg  vrtića „Špansko“, sa svrhom, osnovom i vrstom obrade osobnih podataka na način kako je to utvrđeno ovom privolom/suglasnošću kao i sa svojim pravima na zaštitu u vezi obrade osobnih podataka.


U Zagrebu,_______________20___.

POTPIS RODITELJA/SKRBNIKA:

______________________________

______________________________

                                                                                                                                                             

 

Ispiši stranicu